گالری

تماس با ما

سرستون

در شیوه ابزار دهی، در پایین و بالای ستون ها نیز ابزار دهی انجام می شود. این کار باعث افزایش زیبایی و قالب طرح میشود. در نظر بگیرید ستون هایی که ابزار خورده است بدون سر ستون و پا ستون ها به سطح بالایی و پایینی ارتباط داشته باشند. نمایی ناهمگون با قالب کلی کار […]