گالری

تماس با ما

پای ستون

پا ستون به سنگی حجاری شده گفته می شود که در زیر ستون های سنگی در نماهای سنگی کلاسیک یا رومی بکار می رود. پای ستون گرد PS.201 پای ستون گرد پای ستون گرد PS.301 پای ستون گرد پای ستون گرد PS.401 پای ستون گرد پای ستون گرد PS.501 پای ستون گرد پای ستون گرد […]

سرستون

در شیوه ابزار دهی، در پایین و بالای ستون ها نیز ابزار دهی انجام می شود. این کار باعث افزایش زیبایی و قالب طرح میشود. در نظر بگیرید ستون هایی که ابزار خورده است بدون سر ستون و پا ستون ها به سطح بالایی و پایینی ارتباط داشته باشند. نمایی ناهمگون با قالب کلی کار […]