گالری

تماس با ما

پای ستون

پا ستون به سنگی حجاری شده گفته می شود که در زیر ستون های سنگی در نماهای سنگی کلاسیک یا رومی بکار می رود. پای ستون گرد PS.201 پای ستون گرد پای ستون گرد PS.301 پای ستون گرد پای ستون گرد PS.401 پای ستون گرد پای ستون گرد PS.501 پای ستون گرد پای ستون گرد […]