گالری

تماس با ما

پا ستون به سنگی حجاری شده گفته می شود که در زیر ستون های سنگی در نماهای سنگی کلاسیک یا رومی بکار می رود.